Jakie wymagania musi spełnić dom opieki?

Dom opieki to miejsce, do którego krewni mogą oddać osobę chorą lub starszą. Jednak taka placówka musi spełniać pewne, określone przez prawo, wymagania.

Zezwolenie na założenie domu seniora wydaje wojewoda. Należy oczywiście złożyć odpowiedni wniosek o takie zezwolenie. Dołączyć do niego trzeba dokumentację prawną nieruchomości, gdzie ma mieścić się placówka. Równie istotna jest koncepcja jej prowadzenia. Osoba kierująca domem musi także przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o swoim stanie zdrowia. Nie może również zalegać z jakimikolwiek płatnościami składek wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Dom opieki powinien zostać przygotowany w taki sposób, aby zapewnić osobom starszym i chorym całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Musi świadczyć określone usługi bytowe oraz opiekuńcze. Zalicza się do nich opiekę higieniczną, pielęgnację w czasie choroby, pomoc w kontakcie z otoczeniem, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, organizację czasu wolnego, wyżywienie oraz utrzymanie czystości itd.c

Miejsce pobytu musi spełniać określone wymagania. Budynek nie może posiadać żadnych barier architektonicznych dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Obowiązkowa jest więc m.in. winda. W przeciwnym wypadku pokoje pensjonariuszy muszą zostać zlokalizowane jedynie na parterze. Pokoje mogą być maksymalnie trzyosobowe (co najmniej 6m2 na osobę), zaś pokoje jednoosobowe muszą mieć minimum 9m2. Pokój osób lezących może liczyć natomiast 4 osoby.

Poza pokojami mieszkalnymi w placówce powinna znaleźć się jadalnia, pralnia i suszarnia oraz łazienka (jedna na pięć osób). Toaleta i łazienka dodatkowo muszą zostać wyposażone w specjalne uchwyty, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym swobodne korzystanie z nich.

Domy opieki podlegają szczegółowym kontrolom i stałemu nadzorowi odpowiednich służb. Za wszelkie nieprawidłowości i niewywiązywanie się z zaleceń pokontrolnych grożą im właścicielom wysokie kary pieniężne w wysokości nawet do kilku tysięcy złotych.

Źródło – domy opieki Warszawa

Możesz również polubić…